Show all news

Eerste financiële injectie in Onderzoeksfaciliteiten Nederlandse Toegepaste Onderzoeksorganisaties (TO2)

Date
nov. 13 2023
Reading time
2minutes
Minister Adriaansens van EZK heeft budget voor toegepaste onderzoeksfaciliteiten beschikbaar gesteld. In een eerste ronde voor deze Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO), die op 2 november 2023 bekend werd gemaakt, is € 103 miljoen aan tien voorstellen van de TO2-instellingen toegekend. Daarnaast wordt € 81 miljoen geïnvesteerd in verschillende faciliteiten van departementale kennisinstellingen zoals NFI en RIVM, en komt voor 2024 € 100 miljoen uit het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap beschikbaar voor nadere voorstellen voor zowel het monitoren van broeikasgassen, klimaat en luchtkwaliteit als digitalisering door het toepassen van data. Er is nog een financieringsronde gepland voor eenmalig € 190 miljoen voor faciliteiten van de TO2-instellingen en departementale instellingen.

Deze eerste financiële injectie biedt de toegepaste kennisinstellingen in Nederland, samenwerkend in de TO2-federatie, een welkome kans om het beoogde onderzoek te doen ten behoeve van belangrijke economische en maatschappelijke uitdagingen van Nederland en Europa, zoals verduurzaming en digitalisering. Bij de laatste TO2-evaluatie in 2021 is door de evaluatiecommissie geconstateerd dat de verhoging van de rijksbijdrage onvoldoende was om ook structureel voldoende middelen te investeren in toegepaste onderzoeksfaciliteiten. Door het gebrek aan middelen raken kernfaciliteiten verouderd en/of zijn de TO2 niet in staat om nieuwe terreinen grootschalig op te pakken. Andere commissies wezen hier ook op. De financiële injecties zijn een veelbelovende stap in de juiste richting om dit knelpunt aan te pakken en bieden perspectief voor verdere versterking van het Nederlandse toegepaste onderzoek. Een inventarisatie van het totaal aan ingediende voorstellen toont aan dat er nog veel kansen voor verdere versterking liggen die nu niet kunnen worden gehonoreerd. Structurele langjarige investeringen in excellente en moderne onderzoeksfaciliteiten vormen de basis voor kennis en innovatie waarmee Nederland succesvol maatschappelijke uitdagingen en de wereldwijde concurrentie kan aangaan.
MARIN TO2
TO2 Federatie