disclaimer

  • De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door MARIN. MARIN plaatst alleen informatie die ze betrouwbaar acht, maar informatie kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een deel van de informatie is afkomstig van derden. MARIN garandeert niet dat informatie volledig of juist is.
  • Gebruikers van de MARIN-website verklaren de website niet te gebruiken voor enig doel dat ongepast of onwettig is, of in strijd met de voorwaarden van deze disclaimer.
  • MARIN is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de gebruiker of derden, of overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van of in verband met de MARIN-website, de dienstverlening of de overeenkomst.
  • MARIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van haar medewerkers of derden ingehuurd of gecontracteerd door MARIN.
  • MARIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige informatie of ander materiaal van derden beschikbaar gesteld op of toegankelijk via de MARIN-website. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van producten of diensten aangeboden door derden via de MARIN-website.
  • MARIN's aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeringmaatschappij uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert aan MARIN bij een gebeurtenis, en zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag dat op basis van de overeenkomst is gefactureerd voor de schadeveroorzakende gebeurtenis.
  • MARIN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, Trojaanse paarden en andere programma's of bestanden die, via de website of producten of diensten geleverd door MARIN, of op enige andere wijze, worden ontvangen door de gebruiker, tenzij de gebruiker aantoont dat MARIN haar verplichtingen niet zorgvuldig is nagekomen.
  • Sommige links op de MARIN-website leiden naar bronnen beheerd door derden, waarover MARIN geen controle heeft. MARIN geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of enig ander aspect van deze bronnen.

Indien enige van de voorgaande bepalingen om welke reden dan ook niet volledig afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven.
Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer en de MARIN-website. Eventuele geschillen met betrekking tot deze website die ontstaan tussen MARIN en gebruikers van deze website, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Den Haag.