Media Policy MARIN
As an independent and innovative service provider for the maritime industry and a contributor to the well being of society, MARIN likes to share its vision with third parties.

To avoid misinterpretation or concerning incorrectnesses, MARIN pursues the following media policy.

  • MARIN requires inspection of the questions before an interview (by telephone)
  • MARIN is willing to participate in live interviews, if a prediscussion has taken place
  • MARIN reserves the right on approval and rectification, to make modifications if actual incorrectnesses or unjust views are found or if the wrong conclusions have been drawn
  • Publication of an article or use of material is only permitted after the consent (in writing or by e-mail) by your contact person at MARIN
  • MARIN receives a proof copy if the information has been used in a piece of writing or an edited video
MARIN reserves the right to use the published or edited material without prior permission, unless agreed upon otherwise.


Mediabeleid MARIN
Als onafhankelijk maritiem kennisinstituut en innovatieve dienstverlener voor de maritieme industrie en de maatschappij, deelt MARIN haar visie graag met derden.

Om onjuiste interpretaties of inhoudelijke onjuistheden te voorkomen, hanteert MARIN het volgende mediabeleid.

  • In geval van een (telefonisch) interview, wenst MARIN vooraf inzicht in de vragen
  • MARIN werkt mee aan ‘live’ interviews, als er een voorgesprek heeft plaatsgevonden
  • MARIN houdt zich het recht van inzage en correctie voor, om wijzigingen aan te brengen bij constatering van feitelijke onjuistheden, onterechte visie of verkeerd getrokken conclusies
  • Plaatsing van een artikel of gebruik van materiaal geschiedt na fiattering (schriftelijk of per e-mail) door uw contactpersoon bij MARIN
  • MARIN ontvangt graag een bewijsexemplaar indien de informatie is gebruikt voor een schriftelijke uiting of videomontage
MARIN behoudt zich het recht voor het definitieve gepubliceerde of gemonteerde materiaal vrij te gebruiken, tenzij vooraf door de partijen anders is overeengekomen.