11/01/18, 516 duizend euro voor veiligheidsonderzoek Effect Passerende Schepen op Afgemeerde Schepen (Dutch only)

Op maandag 17 januari 2011 maakte de Minister van I&M, Mevrouw Schultz van Haegen, bekend dat zij het onderzoek naar het effect van passerende schepen op afgemeerde schepen middels een subsidie van 516 duizend euro vanuit het Subsidieprogramma ZeehavenInnovatieproject ondersteunt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Joint Industry Project ROPES (Research On Passing Effects on Ships). Binnen ROPES werken MARIN en Deltares samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse consultancy bureaus Svasek en PMH om schepen beter af te meren langs drukke scheepvaart routes.

Door de groei van de scheepsgrootte en de scheepvaart als geheel worden havens en terminals langs vaarwegen steeds intensiever gebruikt. Passerende schepen kunnen door zuiging grote krachten op afgemeerde schepen uitoefenen. Als gevolg hiervan ontstaan grote langs- en dwarsbewegingen en piekkrachten in het afmeersysteem. Dit kan grote nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid van mensen, laad- en losinstallaties, lading en schip, maar ook voor de vlotte afhandeling van scheepvaart en het laad- en losproces. Op verschillende locaties in zee- en binnenhavens met een nauwe doorvaart, zijn regelmatig incidenten waarbij schepen losbreken van kade of steiger door grote schepen die op korte afstand passeren.

Binnen het Joint Industry Project ROPES wordt een computermodel ontwikkeld om deze belastingen op afgemeerde schepen te kunnen berekenen. Voor deze ontwikkeling en de validatie van het model worden in de haven van Rotterdam uitgebreide praktijkmetingen uitgevoerd. Modelproeven op schaal worden uitgevoerd door MARIN in Wageningen, Deltares in Delft en het Waterloopkundig Laboratorium in Borgerhout, Antwerpen. Het driejarig project wordt uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase ligt de nadruk op de praktijkmetingen en de ontwikkeling van het computermodel. De tweede fase kent een wetenschappelijke component waarin de kennisleemtes door middel van modelproeven worden ingevuld en een toegepaste component waarin het concept voor dynamisch geregelde afmeersystemen ontwikkeld wordt.

Het totale budget voor ROPES is 1,5 miljoen euro. Naast de 516 duizend euro van de overheid wordt dit bedrag bijeengebracht door twintig participerende bedrijven. Het gaat hierbij om de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen maar ook om andere havenbedrijven, ingenieursbureausen leveranciers van afmeersystemen.

Voor meer informatie
Henk van den Boom, T +31 317 493 353, h.v.d.boom@marin.nl
Webpagina ROPES


April 22, 2011
Disclaimer | print